Sestrin2 Attenuates Cellular Senescence by Inhibiting NADPH Oxidase 4 Expression
Chae Young Hwang, Ying-Hao Han, Seung-Min Lee, Sang-Mi Cho, Dae-Yeul Yu, Ki-Sun Kwon
Ann Geriatr Med Res. 2020;24(4):297-304.   Published online 2020 Nov 24     DOI: https://doi.org/10.4235/agmr.20.0051
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A cross-talk between sestrins, chronic inflammation and cellular senescence governs the development of age-associated sarcopenia and obesity
Gregory Livshits, Alexander Kalinkovich
Ageing Research Reviews.2023; 86: 101852.     CrossRef
Sestrin2 in diabetes and diabetic complications
Xiaodan Zhang, Zirui Luo, Jiahong Li, Yaxuan Lin, Yu Li, Wangen Li
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
The association between serum Sestrin2 and the risk of coronary heart disease in patients with type 2 diabetes mellitus
Xue Tian, Yu Gao, Min Zhong, Mowei Kong, Lihua Zhao, Zengbin Feng, Qitian Sun, Jianqiu He, Xiaoyan Liu
BMC Cardiovascular Disorders.2022;[Epub]     CrossRef
Oxidative Stress-Induced Protein of SESTRIN2 in Cardioprotection Effect
Huang Rongjin, Chen Feng, Ke Jun, Lin Shirong, Serena Del Turco
Disease Markers.2022; 2022: 1.     CrossRef
Serum Sestrin2 Was Lower in Septic Shock Patients with Cardiomyopathy
Rongjin Huang, Feng Chen, Aiying Zeng, Jun Ke, Shirong Lin, QiXing Chen
Disease Markers.2022; 2022: 1.     CrossRef
miR-30c-1 encourages human corneal endothelial cells to regenerate through ameliorating senescence
Younghwan Bae, Jin Sun Hwang, Young Joo Shin
Aging.2021; 13(7): 9348.     CrossRef
Sestrin2 in atherosclerosis
Zhen Tian, Bin-Jie Yan, Wen Luo, Dan-Dan Gui, Kun Zhou, Kai-Jiang Tian, Yun Ma, Zhi-Xiang Zhou, Zhi-Sheng Jiang
Clinica Chimica Acta.2021; 523: 325.     CrossRef