The Association Between the Number of Natural Remaining Teeth and Appendicular Skeletal Muscle Mass in Korean Older Adults
Sunyoung Kim, Jin Young Min, Hong Soo Lee, Kung Rock Kwon, Jinho Yoo, Chang Won Won
Ann Geriatr Med Res. 2018;22(4):194-199.   Published online 2018 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.4235/agmr.18.0038
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Relationship between tooth loss and sarcopenia in suburban community-dwelling older adults in Shanghai and Tianjin of China
Feng Wang, Jingru Wang, Peipei Han, Yuewen Liu, Weibo Ma, Hui Zhang, Ning Wu, Sijia Sang, Yining Xia, Jiangtao Pan, Yang Liu, Fandi Xie, Shumeng Niu, Hao Hu, Hongbing Wang, Ying Yu, Qi Guo
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Tooth retention, health, and quality of life in older adults: a scoping review
Adejare Jay Atanda, Alicia A. Livinski, Steven D. London, Shahdokht Boroumand, Darien Weatherspoon, Timothy J. Iafolla, Bruce A. Dye
BMC Oral Health.2022;[Epub]     CrossRef
Nutrition mediates the relationship between number of teeth and sarcopenia: a pathway analysis
Xin Xia, Zhigang Xu, Fengjuan Hu, Lisha Hou, Gongchang Zhang, Xiaolei Liu
BMC Geriatrics.2022;[Epub]     CrossRef